Dla inwestorów

DEMATERIALIZACJA AKCJI SPÓŁKI SQRT3 SA – PIĄTE WEZWANIE

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka SQRT3 S.A.( dalej także: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.).

Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami

Zarząd Spółki SQRT3 S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy, których dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki SQRT3 S.A., 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92, tak by mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty zostaną opublikowane przy emisji publicznej.

Dokumenty zostaną opublikowane przy emisji publicznej.

Dokumenty zostaną opublikowane przy emisji publicznej.

Karol Kowalczyk

Odpowiedzialny za architekturę oprogramowania (po Informatyce MIMUW) oraz wizję kreatywną. Designer Wiedźmina 1 i mapy świata wiedźmina, >20 gier Casual, dawny wspólnik World-LooM i World-LooM Games, współpraca z publisherami gier Casual: Big Fish Games, Gamehouse, RealArcade, iWin, WildTangent, Eipix Games. Jako publisher z Nitreal Games.

Monika Mitula

Producentka większości gier World-LooM Games, w tym Maggie’s Movies, w SQRT3 pracowała przy Primrose Lake, Barbarous: Tavern of Emyr i Arcane Arts Academy. Pasjonuje się grami typu F2P i dlatego produkuje również Primrose Lake F2P.

Krzysztof Żubil

Unity nie ma przed nim tajemnic, zajmuje się także stroną serwerową i szeroko pojętym IT. Dba o bezpieczeństwo danych. Gdy wszystko działa dobrze, projektuje gry jako designer, ma na koncie m.in.